Zdrava hrana

10 znakova koje Vam šalje Vaše tijelo i upozorava da niste zdravi

10 znakova koje vam salje vase tijelo i upo­zo­rava da niste zdravi — Obavezno pogleda­jte da li se pronalazite na ovoj listi!

Ljud­sko tijelo je nev­jero­jatan stroj koji treba redovito servisir­ati i paz­iti. Upravo zbog toga, vrlo je važno da poslušate što vam vaše tijelo gov­ori. Donosimo 10 znakova koje ne smi­jete ignori­rati, a koji gov­ore da niste zdravi koliko mis­lite

1. Sijeda kosa prije 40 godine

Sijede vlasi prirodna su pojava koja često ovisi o genetici. No ako imate više od 50 posto sijede kose već u 30. god­i­nama živ­ota, a takve sluča­jeve nemate u obitelji, to može biti znak dija­betesa.

2. Madeži

Iako je većina madeža na tijelu bezopasna i benigna, neki mogu biti popril­ično opasni, posebno oni koje su nastali sunčan­jem. Senilna ili aktinična ker­a­toza nas­taju djelo­van­jem sunca i nje­govogUV zračnja te se ubra­jaju u prekancerozne prom­jene na koži.

3. Bjeloočnice

Bjeloočnica bi tre­bala biti uvi­jek bijela. Osim neis­pa­vanost ili prehlade ovaj dio oka može otkriti i neke opasne prom­jene u vašem orrga­nizmu. Žuta bjeloočnica može biti znak žutice, prob­lema s jetrom i žuči. Crvena može biti znak visokog krvnog tlaka ili virusnog obol­jenja poput kon­juk­tivi­tisa.

4. Ispu­cale usne

Neu­godne puko­tine na usnama mogu biti uzroko­vane prom­je­nama tem­per­a­ture i vjetrom. No puko­tine koje se često javl­jaju na završec­ima usnama te unutarnje ran­ice mogu biti znak poman­jkanja vit­a­m­ina B i cinka. Ako su pucanja usnica učestala uzrok može biti gljivična infek­cija.

5. Otečeni vrat

Ako ste prim­i­jetili kako vam vrat izgleda otečeno, čim prije potražite sav­jet liječnika. Otok na pred­njem djelu vrata najčešće uzrokuju prob­lemi sa štit­n­jačom koji su uobiča­jeni kod žena između 20 i 50 god­ina.

6. Gubitak obrva

Obrve s god­i­nama postaju rjeđe, no nagli gubitak dlačica može biti znak prob­lema sa štit­n­jačom, hiper­tire­oze – preak­tivne štit­n­jače ili hipotire­oze – sman­jenog rada štit­n­jače. Ovakve prom­jene popraćene su i gubitkom kose.

7. Crveni dlanovi

Užareni i crveni dlanovi mogu biti uzrok der­mati­tisa, ekscema ili alergi­jske reak­cije na met­ale, ljekove, hranu ili piće. No, isto tako, ovakva prom­jena može biti znak otežanog rada i bolesti jetre.

8. Prom­jene na nok­tima

Nokti vam mogu puno otkriti o stanju vašeg tijela, a uzroci prom­jena mogu biti razni. Vidi ovdje više.

9. Hladna stopala

Stopala su dio tijela naju­dal­jeniji od srca i zbog toga se vasku­larne bolesti prvo man­i­fe­sti­raju na njima. Ray­nau­dova bolest je autoimuna bolest koja uzrokuje stezanje žila u djelovima tijela kao što su ručni i nožni prsti, nos i uši, zbog čega oni postaju hladni, bli­jedi pa čak i utr­nuti.

10. Crveni obrazi

Iako su nagle prom­jene na licu uobiča­jene kod žena između 30 i 55 god­ina živ­ota te mogu biti uzroko­vane hor­mon­al­nim prom­je­nama, prom­jenom tem­per­a­ture i lju­tom hra­nom, rumeni obrazi mogu upući­vati i na rosaceu – kro­ničnu kožnu bolest koja pogađa veći­nom žene, a čiji uzrok je nepoz­nat.

Izvor: zado­voljna

The Latest

To Top